ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจกหน้ารถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจกหน้ารถ*, -กระจกหน้ารถ-

กระจกหน้ารถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจกหน้ารถ (n.) windscreen See also: windshield
กระจกหน้ารถ (n.) wind shield See also: wind screen
กระจกหน้ารถยนต์ (n.) wind shield Syn. กระจกหน้ารถ
English-Thai: HOPE Dictionary
windshield(วินดฺ'ชีลดฺ) n. กระจกหน้ารถสำหรับกันลม
English-Thai: Nontri Dictionary
windshield(n) ที่กันลม,กะบังลม,กระจกหน้ารถยนต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By the time we got to him, he was just sitting there trying to scream with his face ripped off.กระจกหน้ารถ ตามเวลาที่เรามี ให้กับเขา, เขาเป็นแค่นั่งอยู่ที่นั่น พยายามที่จะกรีดร้องด้วยความ ใบหน้าของเขาฉีกออก
Your windshield's broken.กระจกหน้ารถของคุณแตก
Chip my windshield, I knew it.กระจกหน้ารถของฉัน ฉันรู้
He leaves his seat and goes through the windscreen, headfirst straight into the tree, right?เขาออกจากที่นั่งของเขาและไป ผ่านกระจกหน้ารถ, หัวทิ่มตรงเข้าไปในต้นไม้ ใช่มั้ย?
This one was under the windshield wiper of my car.มันเสียบอยู่กับกระจกหน้ารถผม
You know, I was putting the promotional flyers all over the windshields and stuff.นายก็รู้ ฉันเอาใบปลิวโปรโมชั่นของห้าง ไปแปะตามกระจกหน้ารถและของ
See the, um- the dead bugs on the windshield?. แมลงที่ตายตรงกระจกหน้ารถไหม
Hey, tiny, you gonna clean his windshield?เฮ้เล็ก ๆ ที่คุณจะทำความสะอาด กระจกหน้ารถของเขา?
He flew through the windshield.เขาพุ่งออกจากกระจกหน้ารถ
From all the evidence, you were missing from your car for at least an hour before you came crashing back through the windshield.จากหลักฐานที่ได้ทั้งหมด คุณได้หายตัวไปจากรถ อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ก่อนที่คุณจะพุ่งทะลุ กระจกหน้ารถ
You were missing from your car for at least an hour before you came crashing back through the windshield.คุณหายตัวไปจากรถ อย่างน้อยชั่วโมงหนึ่ง ก่อนที่คุณจะพุ่งตัว ทะลุกระจกหน้ารถ
You were missing from your car for at least an hour before you came crashing back through the windshield.คุณได้หายตัวไปจากรถยนต์ อย่างน้อยชั่วโมงหนึ่ง ก่อนที่คุณจะพุ่งทะลุ กระจกหน้ารถออกมา
Um, a bird just flew into the windshield.มีนกบินทะลุกระจกหน้ารถ
No, sir. Your windshield.ไม่ใช่ครับคุณ กระจกหน้ารถของคุณต่างหากล่ะ
Uh, and that's- that's what shattered my windshield- some piece of wreckage from the plane.เอ่อ และนั่น... นั่นคือเอกสารระบุ กระจกหน้ารถของผม ชิ้นส่วนซากปรักหักพังบางอย่างNจากเครื่องบิน
Sir, regardless of how that windshield was damaged, this car is unsafe to drive in this condition.ครับท่าน ข้อหาไม่ใส่ใจซ่อมกระจกหน้ารถ ที่ได้รับความเสียหาย รถคันนี้อยู่ในสภาพ ที่ไม่ปลอดภัยในการขับขี่
You can actually look through your windshield now.ตอนนี้กระจกหน้ารถคุณใสปิ๊งแล้ว
Didn't have to replace the windshield this time.ครั้งนี้ไม่ต้องเปลี่ยนกระจกหน้ารถ
I remember the sound of that woman hitting the windshield.ฉันจำเสียงของผู้หญิงคนนั้นที่กระแทกถูกกระจกหน้ารถได้
Assholes and windshield sunglasses, practically CIA uniform.Assholes และแว่นตากันแดดกระจกหน้ารถ จริงชุดซีไอเอ.
I just hope his dick got sliced off when he went through the windshield.เมื่อตอนที่เขาเดินผ่านกระจกหน้ารถ.
Go for the windshield!ไปสำหรับกระจกหน้ารถ!
Aria: At least he fixed the windshield.อย่างน้อยเขาก็น่าจะซ่อมกระจกหน้ารถหน่อยนะ
How'd you get the owner to part with his windshield?นายทำให้เจ้าของรถยอมถอดกระจกหน้ารถได้ยังไง?
I noticed something tacky on the palm print our guy left on the windshield.ฉันเจออะไรบางอย่างเหนียวๆ บนแม่พิมพ์รอยนิ้วมือ ของคนที่ ทิ้งมันไว้ที่กระจกหน้ารถ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจกหน้ารถ
Back to top