ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

windshield

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *windshield*, -windshield-

windshield ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
windshield (n.) กระจกบังลม Syn. windscreen
windshield wiper (n.) ที่ปัดน้ำฝน Syn. windscreen wiper
English-Thai: HOPE Dictionary
windshield(วินดฺ'ชีลดฺ) n. กระจกหน้ารถสำหรับกันลม
English-Thai: Nontri Dictionary
windshield(n) ที่กันลม,กะบังลม,กระจกหน้ารถยนต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
windshield; windscreenกระจกบังลมหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจกรถ (n.) windshield See also: windscreen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This one was under the windshield wiper of my car.มันเสียบอยู่กับกระจกหน้ารถผม
Yeah. Could you clean the windshield while you're at it?ได้ นายล้างกระจกหน้าด้วยได้ไหม
There were four dead bugs on that windshield in the shape of a trapezoid.มีแมลงตาย 4 ตัว ติดอยู่ตรงกระจกบังลมหน้ารถรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
I'd have to sell one more to pay off all of those tickets under my windshield wiper.แล้วต้องขายอีกเครื่อง... เอาไว้จ่ายใบสั่งหน้ารถ
Pulling pieces of windshield out of car accident victims.การดึงเศษกระจกออกจากผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถชน
Wait, you guys extracted your limo driver from the windshield by yourselves?นี่พวกคุณเอาคนขับรถออกมาจากกระจกหน้าด้วยตัวเองหรอ
No, because corneas are not major organs it's like changing the windshield on a carลูกกอล์ฟ หนูหายไปแล้ว
Shit, I seen one of those bounce off a windshield one time.เวรเอ้ย ฉันเห็นมันเด้งกลับ หน้ากระจกรถอยู่ครั้งหนึ่ง
Because somebody broke the windshield from the outside to get inside.เพราะใครบางคนพังกระจกจากข้างนอกเพื่อจะเข้ามาในรถน่ะสิ
And look what just blew on my windshield at the stop sign!และดูนี่อะไรปลิวอยู่บนกระจกรถที่ป้ายหยุดรถ!
And how, exactly, did Jim slam Cal into a windshield with all the force of an 80-mile-per-hour crash?ไม่ว่ามันดูเหมือนยังไง นั่นล่ะคือสิ่งที่มันเป็นอยู่โดยปกติ มันง่าย "ง่าย" เออ
Next thing I knew, I was upside down, staring at a broken windshield and a bunch of oranges on the 110.จนกว่าเราจะค้นพบ เจ้าสิ่งนั้น ในเรื่องอื่นที่ผมรู้คือ ผมรู้สึกกลับหัวกลับหาง ตรงช่องระบายลม และกลุ่มก้อนสีส้มๆ - ตรงที่110

windshield ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインドシールドワイパー[, uindoshi-rudowaipa-] (n) windshield wiper; windscreen wiper
ワイパー[, waipa-] (n) windshield wipers; (P)
風防ガラス;風防硝子[ふうぼうガラス, fuubou garasu] (n) windshield; windscreen

windshield ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจกหน้า[n. exp.] (krajok nā) EN: windscreen ; windshield FR: pare-brise [m] ; parebrise [m]
กระจกหน้ารถ ; กระจกหน้ารถยนต์[n. exp.] (krajok nā r) EN: windscreen ; windshield FR: pare-brise [m] ; parebrise [m]
กระจกรถ[n. exp.] (krajok rot) EN: windshield ; windscreen ; car window FR: pare-brise [m] ; parebrise [m]

windshield ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheibenwischer {m} [auto]windscreen wiper; windshield wiper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า windshield
Back to top