yawn

แปลว่า


sl คนหรือสิ่งที่น่าเบื่อมาก
vi หาว
คำที่เกี่ยวข้อง: หาวนอน , อ้าปากกว้าง
vt พูดขณะกำลังหาว
vi เปิดช่องหรือรูให้กว้าง
n การหาว
คำที่เกี่ยวข้อง: การหาวนอน , การอ้าปากกว้าง
n คนหรือเรื่องที่น่าเบื่อ

รูปภาพ


yawn หาวหาว

หมวดคำ


คำที่มี "yawn" ในคำ


yawner n คนหรือเรื่องที่น่าเบื่อ

yawner n ผู้หาว

yawning adj ซึ่งหาว
ความหมายเหมือนกับ: openค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top