welfare

แปลว่า


n หน่วยงานสังคมสงเคราะห์
ความหมายเหมือนกับ: Welfare
n ความสุข
ความหมายเหมือนกับ: prosperity , well-being
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสะดวกสบาย , ความมีสุขภาพดี , สวัสดิภาพ
คำตรงข้าม: destitution
n สังคมสงเคราะห์
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชาสงเคราะห์

คำที่มี "welfare" ในคำ


welfare state n ระบบสวัสดิการที่รัฐบาลให้แก่ประชาชนทางด้านต่างๆ

welfare work n งานสังคมสงเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

social welfare n การสังคมสงเคราะห์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top