weapon

แปลว่า


n อาวุธ
ความหมายเหมือนกับ: arm , deterrent
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ใช้ต่อสู้กับคู่อริ
vt จัดหาอาวุธ
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ , เตรียมอาวุธให้ใช้ต่อสู้กับคู่อริ