wardrobe

แปลว่า


n ตู้เสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: closet
n เสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ใดผู้หนึ่ง

รูปภาพ


wardrobe ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้า

หมวดคำ