visually

แปลว่า


adj ตามที่ปรากฏแก่สายตา
ความหมายเหมือนกับ: noticeably , apparently
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยทัศนวิสัย , โดยการมอง , โดยการเห็น