vanish

แปลว่า


vi หายไป
ความหมายเหมือนกับ: disappear , fade away , pass away
คำที่เกี่ยวข้อง: อันตรธาน , ล้มหายตายจากไป , สูญหาย
คำตรงข้าม: appear

คำที่มี "vanish" ในคำ


vanish into the air idm หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้

vanish away phrv หายไป

vanish from phrv หายไปจาก

vanisher n สิ่งที่หายไป

vanishing cream n ครีมทารองพื้นบนใบหน้า

vanishment n การหายวับไป
ความหมายเหมือนกับ: disappearance

vanished adj สูญพันธุ์
ความหมายเหมือนกับ: defunct , done for , extinct

vanished adj สูญพันธุ์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top