vanish

แปลว่า


vi หายไป
ความหมายเหมือนกับ: disappear , fade away , pass away
คำที่เกี่ยวข้อง: อันตรธาน , ล้มหายตายจากไป , สูญหาย
คำตรงข้าม: appear