ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vanish-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vanish, *vanish*,

-vanish- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน
He'll vanish with the sun.เขาเว็บไซต์นั้นจะหายไปกับดวงอาทิตย์
Three billion lives would vanish in an instant.สามแสนล้านชีวิตสูญไปในพริบตา
Worries will vanish your soul will danceความกังวลก็จะมลาย จิตใจเธอจะเริงร่า
Then.... why did the powerful Da-Mul Army vanish from everyone's memories?แล้วทำไมกองทัพทามูล ถึงหายไปจากความทรงจำของทุกคน?
And we'll vanish along with it.และเราจะหายไปพร้อมกับมัน
Alibis all around. Plus the girl said she saw a clown vanish into thin air.ทุกคนมีพยานหมด แถมตัวลูกสาว ให้ปากคำว่า อยู่ๆ ตัวตลกก็หายไปกับตา
The sorrow in this world won't vanish when he's here wielding his chainsawแล้วอยู่ๆก็มีปีศาจโพล่มาจริงๆ
Why did he vanish in the end?แต่ฉันก็หวังอย่างนั้น
The one with the power to vanish the Dark Lord marches.ผู้มีอำนาจจะปราบเจ้าแห่งศาสตร์มืด ใกล้เข้ามาแล้ว
Where do we run when things we believe in vanish before our eyes?Where do we run when things we believe in vanish before our eyes?
Why'd you vanish all of a sudden?ทำไมอยู่ๆก็เธอก็หายไป

-vanish- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
烟消云散[yān xiāo yún sàn, ㄧㄢ ㄒㄧㄠ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, 烟消云散 / 煙消雲散] disappear; vanish like smoke in thin air
消退[xiāo tuì, ㄒㄧㄠ ㄊㄨㄟˋ, 消退] to wane; to vanish gradually
隐没[yǐn mò, ˇ ㄇㄛˋ, 隐没 / 隱沒] to vanish gradually; to disappear; to fade out

-vanish- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失せる[うせる, useru] (v1,vi) to disappear; to vanish
影を潜める[かげをひそめる, kagewohisomeru] (exp,v1) to disappear; to vanish
消え去る[きえさる, kiesaru] (v5r) to disappear; to vanish
消え果てる[きえはてる, kiehateru] (v1,vi) to vanish completely
消失[しょうしつ;そうしつ, shoushitsu ; soushitsu] (n,vs) die out; disappear; vanish
煙になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp,v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air

-vanish- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรธาน[v.] (antarathān ) EN: disappear ; vanish FR:
อันตรธาน[v.] (antrathān =) EN: disappear ; vanish FR:
ดรธาน[v.] (dørathān) EN: disappear ; vanish FR:
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายไป[v. exp.] (hāi pai) EN: disappear ; be lost ; vanish FR: disparaître ; être perdu ; s'évanouir
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: disparaître sans laisser de trace
หายไปอย่างไรร่องรอย[v. exp.] (hāi pai yān) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: s'évaporer ; se volatiliser
หายเป็นปลิดทิ้ง[v. exp.] (hāi pen pli) EN: vanish without a trace FR: disparaître sans laisser de trace
หายต๋อม[v. exp.] (hāi tǿm) EN: vanish ; disappear for a long time FR: s'évanouir
หายตัว[v.] (hāitūa) EN: disappear ; be invisible ; vanish FR: se rendre invisible ; disparaître
เหือดหาย[v.] (heūathāi) EN: disappear ; vanish FR:
ลับ[v.] (lap) EN: fade ; vanish ; disappear ; wane FR:
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
หลีกลี้[v. exp.] (līk lī) EN: vanish FR:
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สาบสูญ[v.] (sāpsūn) EN: disappear ; vanish FR: disparaître ; se volatiliser
สูญ[v.] (sūn) EN: lose ; vanish ; be lost ; disappear FR: disparaître ; s'éteindre
สูญหาย[v.] (sūnhāi) EN: loss ; disappear ; vanish FR: disparaître

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vanish-
Back to top