utility

แปลว่า


n สิ่งที่เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: usefulness
คำตรงข้าม: uselessness
n ความมีประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: usefulness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นประโยชน , ลักษณะที่เป็นประโยชน์
n ประโยชน์ใช้สอย
ความหมายเหมือนกับ: usefulness
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลประโยชน์ , อรรถประโยชน์
คำตรงข้าม: uselessness
n สาธารณูปโภค
คำที่เกี่ยวข้อง: การบริการสาธารณะ