upturn

แปลว่า


vt หันขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: turn over
คำที่เกี่ยวข้อง: พลิกขึ้น , แหงน
vi หันขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: turn over
คำที่เกี่ยวข้อง: พลิกขึ้น , แหงน
n การปรับตัวดีขึ้นในทางเศรษฐกิจ
ความหมายเหมือนกับ: improvement