undertake

แปลว่า


vt สัญญา
ความหมายเหมือนกับ: promise , pledge
คำที่เกี่ยวข้อง: ผูกมัดตนเอง
vi สัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: ผูกมัดตนเอง
vi รับภาระ
ความหมายเหมือนกับ: engage
คำที่เกี่ยวข้อง: รับผิดชอบ , รับหน้าที่ , อาสา
vi รับรอง
ความหมายเหมือนกับ: warrant , guarantee
คำที่เกี่ยวข้อง: รับประกัน