statistical

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นสถิติ
ความหมายเหมือนกับ: mathematical , analytical
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการคำนวณทางสถิติ