series

แปลว่า


n อนุกรม
ความหมายเหมือนกับ: file , line , row
คำที่เกี่ยวข้อง: ลำดับ , สิ่งที่ต่อเนื่องกัน
n ชุดของสิ่งของ
ความหมายเหมือนกับ: set , list
คำที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มของสิ่งของ
n ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์
คำที่เกี่ยวข้อง: อนุกรมเลขหมาย
n สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ