resemble

แปลว่า


vt คล้าย
ความหมายเหมือนกับ: look like , imitate
คำที่เกี่ยวข้อง: คล้ายคลึง , เหมือน

ตัวอย่างประโยค


I resemble my mom more. ฉันเหมือนแม่มากกว่า

คำที่มี "resemble" ในคำ


resemble in phrv ดูเหมือนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top