production

แปลว่า


n การผลิต
ความหมายเหมือนกับ: creation , reproduction
n ปริมาณที่ผลิตได้
ความหมายเหมือนกับ: result
n ผลิตผล
ความหมายเหมือนกับ: product
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้