overshadow

แปลว่า


vt ทำให้ลดความสำคัญลง
ความหมายเหมือนกับ: outshine , dominate
คำที่เกี่ยวข้อง: ข่มให้ด้อยลง , บั่นทอน
vt ให้ร่มเงา