outlet

แปลว่า


n ช่องระบาย
ความหมายเหมือนกับ: vent , exit
คำที่เกี่ยวข้อง: ทางระบาย
คำตรงข้าม: inlet
n วิธีการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก
n ร้านขายสินค้าจากโรงงาน
ความหมายเหมือนกับ: store , shop
n เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ
ความหมายเหมือนกับ: socket , receptacle


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top