otherwise

แปลว่า


conj มิฉะนั้น
ความหมายเหมือนกับ: or else , if not
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เช่นนั้น , หาไม่แล้ว
adv มิฉะนั้น
ความหมายเหมือนกับ: contrarily , differently
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม