obligatory

แปลว่า


adj ที่ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: compulsory
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ควรปฏิบัติตามหลักศาสนา , ที่ควรปฏิบัติตามหลักศีลธรรม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top