ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-obligatory-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obligatory, *obligatory*,

-obligatory- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe the obligatory last-minute moral debate... until the noise of the room escalates into panic... and background screams as the gunman walks in.ตอนนั้นคงกำลังถกเรื่องศีลธรรมกับกฎหมายกันอยู่... ตอนที่เสียงพูดคุยในห้องเริ่มโหวกเหวกจนโกลาหล... คนในงานกรีดร้องเมื่อเห็นหมอนั่นถือปืนเข้ามา
No art student's portfolio would be complete without the obligatory squares and circles colliding, or what I like to call man's inhumanity to art.ไม่มีนักเรียนคนไหนเคยทำงานเสร็จเรียบร้อย โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นๆขัดแย้งกับวงกลมได้ดีขนาดนี้มาก่อน หรือฉันจะเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่ไร้ซึ่งอารยธรรมดี
Really sorry for messing up the obligatory small talk portion of the evening, but...เฮ้ พวก ขอโทษจริงๆ สำหรับเรื่องยุ่ง เป็นภาระ ส่วนการพูดคุยเล็ก - ในค่ำคืน แต่...

-obligatory- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 役] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle

-obligatory- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
義務的[ぎむてき, gimuteki] (adj-na) compulsory; obligatory

-obligatory- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งบผูกพัน[n. exp.] (ngop phūkph) EN: obligatory budget FR:
วิปัสสนาธุระ[n.] (wipatsanāth) EN: obligatory insight meditation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -obligatory-
Back to top