neighboring

แปลว่า


adj ที่อยู่ใกล้เคียง
ความหมายเหมือนกับ: adjacent , near
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง , ที่อยู่ข้างเคียง