muscle

แปลว่า


n กล้ามเนื้อ
ความหมายเหมือนกับ: fiber , flesh , meat
คำที่เกี่ยวข้อง: กล้าม
n กำลังของกล้ามเนื้อ
ความหมายเหมือนกับ: brawn
คำที่เกี่ยวข้อง: กำลังวังชา , ความแข็งแรง

รูปภาพ


muscle กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อ

หมวดคำ