monument

แปลว่า


n อนุสาวรีย์
ความหมายเหมือนกับ: memorial , shrine , token , headstone
คำที่เกี่ยวข้อง: อนุสรณ์ , ปูชนียสถาน , สิ่งเตือนความทรงจำ
n บุคคลตัวอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่เป็นตัวอย่าง