modification

แปลว่า


n การเปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: alteration , adjustment
คำที่เกี่ยวข้อง: การแก้ไข


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top