marriage

แปลว่า


n การแต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: matrimony
คำที่เกี่ยวข้อง: การสมรส , ภาวะที่แต่งงานกัน
n พิธีแต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: matrimony
คำที่เกี่ยวข้อง: พิธีสมรส
n การรวมสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: การรวมกันอย่างแนบแน่น