location

แปลว่า


n การหาที่ตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: การหาชัยภูมิ , การหาทำเลที่เหมาะ , การหาตำแหน่ง , การหาสถานที่ , การหาทำเลเหมาะ
n ตำแหน่งที่ตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: place , spot , section
คำที่เกี่ยวข้อง: ตำแหน่ง , สถานที่ตั้ง
n สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งเป็นฉากภายนอกโรงถ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ฉากภายนอกโรงถ่ายทำภาพยนตร์

ตัวอย่างประโยค


We gotta go to a secure location. เราต้องไปในที่ที่ปลอดภัย

คำที่มี "location" ในคำ


allocation n การแบ่งส่วน
ความหมายเหมือนกับ: allotment , distribution

collocation n การเกิดร่วมกัน

echolocation n การหาตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของการสะท้อนกลับ เช่น เรดาร์และโซนาร์

relocation n การย้ายที่ใหม่
ความหมายเหมือนกับ: movement , transference

translocation n การโยกย้ายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top