literally

แปลว่า


adj อย่างตามตัวอักษร
คำที่เกี่ยวข้อง: ตามตัวหนังสือ
adv อย่างแท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: virtually , actually
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างตามจริง , อย่างตรงกับความจริง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top