lifestyle

แปลว่า


n วิถีทางการดำเนินชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: ลีลาชีวิต , รูปแบบการดำเนินชีวิต

ตัวอย่างประโยค


I'm enjoying a peaceful lifestyle a lot. ฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top