legislative

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการออกกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมาย
adj เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top