laborer

แปลว่า


n ผู้ใช้แรงงาน
ความหมายเหมือนกับ: manual laborer
คำที่เกี่ยวข้อง: กรรมกร , กรรมาชีพ , คนงาน , ลูกจ้าง , แรงงาน

หมวดคำ


คำที่มี "laborer" ในคำ


manual laborer n ผู้ใช้แรงงานค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top