laborer

แปลว่า


n ผู้ใช้แรงงาน
ความหมายเหมือนกับ: manual laborer
คำที่เกี่ยวข้อง: กรรมกร , กรรมาชีพ , คนงาน , ลูกจ้าง , แรงงาน

หมวดคำ