juice

แปลว่า


n ของเหลวในช่วงท้องที่ช่วยย่อยอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: liquid , fluid , nectar
n น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก
n น้ำผลไม้
sl กระแสไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: ไฟฟ้า , ไฟ

รูปภาพ


juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้

หมวดคำ


คำที่มี "juice" ในคำ


juice up phrv ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: jazz up

juiced sl เมาหัวราน้ำ

juicer sl เมาหัวราน้ำ

gastric juice n น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

cactus juice sl เหล้าแรง (ของเม็กซิโก)

happy juice sl เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ (เช่น เหล้า, ไวน์, เบียร์)

joy juice sl เหล้า

jungle juice sl เหล้าแรง

moo juice sl นม

on the juice sl ดื่มเหล้าหนัก

tornado juice sl เหล้าวิสกี้

cow juice sl นมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top