intangible

แปลว่า


adj ซึ่งยากเกินกว่าจะอธิบาย
ความหมายเหมือนกับ: vague
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นนามธรรม
คำตรงข้าม: tangible
adj ซึ่งสัมผัสไม่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งจับต้องไม่ได้