immobile

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: static , stationary
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่เคลื่อนที่ , ที่ไม่ขยับเขยื้อน
คำตรงข้าม: mobile
adj ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
ความหมายเหมือนกับ: motionless
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งหยุดนิ่ง , ที่ไม่ขยับเขยื้อน
คำตรงข้าม: mobile