horrify

แปลว่า


vt ทำให้หวาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: frighten , scare , terrify
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ตกใจ , ทำให้ขยะแขยง

คำที่มี "horrify" ในคำ


horrifying adj ซึ่งทำให้ตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: shockingค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top