headline

แปลว่า


n ข่าวพาดหัว
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวข่าว
vt เขียนพาดหัวข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงพาดหัว

คำที่มี "headline" ในคำ


headlines n ข่าว
ความหมายเหมือนกับ: message , reportค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top