giant

แปลว่า


n ยักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่มีขนาดใหญ่โตมาก
adj มหึมา
ความหมายเหมือนกับ: immense , massive
คำที่เกี่ยวข้อง: ใหญ่ยักษ์ , ใหญ่โตมาก
คำตรงข้าม: small , tiny