future

แปลว่า


adj อนาคต
ความหมายเหมือนกับ: forthcoming , approaching
n อนาคต
ความหมายเหมือนกับ: hereafter , time to come

ตัวอย่างประโยค


That's the future in your hands. นั่นคืออนาคตที่อยู่ในมือคุณ
You have to start thinking about your future. เธอต้องเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับอนาคตของตนแล้วนะ
It is up to you to determine your future. มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง
As the head of this family, I labor for the future of my children. ในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
Try to be more careful in future, okay? พยายามระมัดระวังให้มากขึ้นในคราวหน้า ตกลงไหม?

คำที่มี "future" ในคำ


futureless adj ไร้อนาคต

future world n ชาติหน้า

in the near future idm ในไม่ช้า

in the future adv ในระยะยาว
ความหมายเหมือนกับ: in time

in the future adv บางเวลา
ความหมายเหมือนกับ: one day , someday

the future n พรุ่งนี้
ความหมายเหมือนกับ: the morrowค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top