evaluation

แปลว่า


n การประเมินค่า
n การตีราคา
ความหมายเหมือนกับ: appraisal
คำที่เกี่ยวข้อง: การประมาณค่า
n การประเมิน
ความหมายเหมือนกับ: assessment , judgement
คำที่เกี่ยวข้อง: การวินิจฉัย , การอนุมาน
n บทวิจารณ์
ความหมายเหมือนกับ: criticism