eliminate

แปลว่า


vt ขจัด
ความหมายเหมือนกับ: get rid of , take out
คำที่เกี่ยวข้อง: กำจัด , ถอนราก
vt ทำให้แพ้
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แพ้จึงถูกคัดออก