eliminate

แปลว่า


vt ขจัด
ความหมายเหมือนกับ: get rid of , take out
คำที่เกี่ยวข้อง: กำจัด , ถอนราก
vt ทำให้แพ้
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แพ้จึงถูกคัดออก

คำที่มี "eliminate" ในคำ


eliminate from phrv กำจัดไปจาก

eliminated adj ซึ่งห่างไกล
ความหมายเหมือนกับ: extracted , withdrawn
คำตรงข้าม: left , ignoredค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top