elementary

แปลว่า


adj ง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับประถมศึกษา
adj ง่าย
ความหมายเหมือนกับ: simple
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ซับซ้อน
adj เบื้องต้น
ความหมายเหมือนกับ: primary , rudimentary
คำที่เกี่ยวข้อง: พื้นฐาน

ตัวอย่างประโยค


I attended elementary school in…. ฉันเข้าโรงเรียนประถมศึกษาที่...