eclipse

แปลว่า


n การสูญเสียความสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: การเสียอำนาจ
n คราส
ความหมายเหมือนกับ: obsuration , occultation
คำที่เกี่ยวข้อง: การบดบังแสงอาทิตย์ของโลกหรือของดวงจันทร์
vt ทำให้เกิดคราส
vt ทำให้ลดความสำคัญลง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้อำนาจลดลง