ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-eclipse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eclipse, *eclipse*,

-eclipse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's too bad the eclipse had to end.มันแย่จริงที่สุริยุปราคา หมดไปแล้ว
There's an eclipse today.วันนี้จะเกิดสุริยคาส
What does this eclipse mean?สุริยคราสนี้หมายความว่าอะไร
Hey, wasn't there an eclipse that first day you flew?เฮ้ นายบินได้เพราะสุริยคราสครั้งก่อนใช่ไหม
The eclipse is over 2 days, we will the other Dragon Balls are never on time.อีกสองวันจะถึงสุริยคราส เราหาดราก้อนบอลได้ไม่ครบเจ็ดลูกแน่
A moment so powerful it'll eclipse everything.ช่วงเวลาที่ทรงอนุภาพที่จะบดบังทุกสิ่งทุกอย่าง
# There's nothing I can say # # Total eclipse of the heart ## ไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ ดวงอาทิตย์ของใจฉัน #
# Total eclipse of the heart ## ดวงอาทิตย์ของใจฉัน... #
Total eclipse of the heart.เห็นเงามืดที่เข้าเกาะกุมหัวใจซะแล้ว
I'm gonna try and watch Eclipse and get my mind off it but I don't think it's gonna work.ฉันจะไปดูอีคลิปส์ และจะลืมๆมันไปนะ แต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเวิร์ค
A familiar example occurs during a lunar or a solar eclipse when sunlight is blocked by the moon or Earth's shadow.นี้เป็นเรื่องง่ายที่เราจะ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่หาดาวเคราะห์คล้าย โลกที่ข้ามดาวที่อยู่ห่างไกล เป็นการยากมาก
They say there's going to be a solar eclipse today.เขาบอกว่าจะมีสุริยคราสวันนี้

-eclipse- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月蚀[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, 月蚀 / 月蝕] lunar eclipse; eclipse of the moon
月食[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, 月食] lunar eclipse; eclipse of the moon

-eclipse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクリプス[, ekuripusu] (n) eclipse
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish
暗黒期[あんこくき, ankokuki] (n) eclipse period
皆既日食[かいきにっしょく, kaikinisshoku] (n) total solar eclipse
皆既月食[かいきげっしょく, kaikigesshoku] (n) total eclipse of the moon
皆既食;皆既蝕[かいきしょく, kaikishoku] (n) total eclipse (of sun by moon); totality
金環日食[きんかんにっしょく, kinkannisshoku] (n) annular solar eclipse
金環食;金環蝕[きんかんしょく, kinkanshoku] (n) annular eclipse
食(P);蝕[しょく, shoku] (n) (1) (食 only) meal; (one's) diet; food; foodstuff; foodstuffs; (2) (See 星食) eclipse (solar, lunar, etc.); (P)

-eclipse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
จันทรคราส[n.] (janthrakhrā) EN: lunar eclipse FR: éclipse lunaire [m] ; éclipse de lune [f]
จันทรคราสบางส่วน[n. exp.] (janthrakhrā) EN: partial lunar eclipse FR: éclipse partielle de lune [f]
จันทรคราสเงามัว[n. exp.] (janthrakhrā) EN: penumbral eclipse FR:
จันทรคราสเต็มดวง[n. exp.] (janthrakhrā) EN: total lunar eclipse FR: éclipse totale de lune [f]
จันทรุปราคา[n.] (janthruparā) EN: lunar éclipse FR: éclipse de lune [f]
จันทรุปราคาบางส่วน[n. exp.] (janthruparā) EN: partial lunar eclipse FR: éclipse partielle de lune [f]
จันทรุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (janthruparā) EN: total lunar eclipse FR: éclipse totale de lune [f]
คราส[n.] (khrāt) EN: eclipse FR: éclipse [f]
เกิดสูรย์[v.] (koētsūn) EN: FR: il se produit une éclipse du Soleil
ราหูอมจันทร์[n. exp.] (Rāhū om jan) EN: lunar eclipse FR:
สูรย์[n.] (sūn) EN: solar eclipse FR:
สูรยคราส[n.] (sūrayakhrāt) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun by the moon FR: éclipse de soleil [f]
สุริยคราส[n.] (suriyakhrāt) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun FR: éclipse de soleil [f] ; éclipse solaire [f]
สุริยเคราะห์[n.] (suriyakhrǿ) EN: eclipse of the sun FR: éclipse de soleil [f]
สุริยุปราคา[n. exp.] (suriyuparāk) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun FR: éclipse de soleil [f] ; éclipse solaire [f]
สุริยุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (suriyuparāk) EN: total solar eclipse FR: éclipse totale de soleil [f]
สุริยุปราคาส่วน[n. exp.] (suriyuparāk) EN: partial solar eclipse FR: éclipse partielle de soleil [f]
สุริยุปราคาวงแหวน[n. exp.] (suriyuparāk) EN: annular solar eclipse FR:
อุปราคา[n.] (upparākhā =) EN: eclipse FR: éclipse [f]
อุปราคาวงแหวน[n. exp.] (upparākhā w) EN: anular eclipse FR: éclipse annulaire [f]
วงแหวนสุริยุปราคา[n.] (wongwaēn su) EN: annular solar eclipse FR: éclipse annualire de soleil [f]

-eclipse- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mondfinsternis {f} | totale Mondfinsternislunar eclipse; eclipse of the moon | total eclipse of the moon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -eclipse-
Back to top