dominant

แปลว่า


adj ที่มีอำนาจครอบครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีอำนาจเหนือกว่า

คำที่มี "dominant" ในคำ


dominantly adv โดยอำนาจครอบครอง

predominant adj ที่มีอำนาจเหนือกว่า
ความหมายเหมือนกับ: mighty , almighty , supreme

superdominant n ระดับเสียงที่หกของบันไดเสียงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top