distinctive

แปลว่า


adj เด่น
ความหมายเหมือนกับ: characteristic , peculiar , unique
คำที่เกี่ยวข้อง: พิเศษ , มีลักษณะเฉพาะ

คำที่มี "distinctive" ในคำ


distinctively adv อย่างเด่นชัด

distinctiveness n ความเป็นลักษณะเฉพาะ
ความหมายเหมือนกับ: characteristic

distinctive characteristics n ลักษณะเฉพาะ

indistinctive adj ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น
คำตรงข้าม: distinctiveค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top