ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-distinctive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น distinctive, *distinctive*,

-distinctive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has a very distinctive walk.เขามีการเดินที่โดดเด่นมาก
Research tells us buddy cops live in visually distinctive places.การวิจัยบอกเราว่าตำรวจเป็นเพื่อนสนิทอาศัยอยู่ในสถานที่ที่โดดเด่นสายตา
It's my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal stylings of the one, the only, T erri Fletcher!ผมยินดีที่จะแนะนำท่านให้รู้จักกับสาวผู้มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีใครเหมือน เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์
Ladies and gentlemen, it is my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal , stylings of the one the only, Terri Fletcher!ทุกท่าน ผมยินดีที่จะแนะนำให้ท่านรู้จักกับ เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์
But he had a distinctive chin.แต่เขามีคางที่เป็นจุดเด่น
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family.ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ
HIS DISTINCTIVE TOUCH THAT HE LEAVES AT THE SCENE OF EVERY CRIME.รอยสัมผัสที่เขาทิ้งไว้ ในที่เกิดเหตุแต่ละคดี
What a distinctive name.เป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์มาก
Okay, I'll see if I can locate any distinctive architectural markers outside the windows.โอเค ฉันจะลองหาว่าเขาอยู่ที่ไหน ทุกโครงสร้างของสถาปัตยกรรม มีความแตกต่างที่หน้าต่าง
Now, this wound has a distinctive curve shape to it.เอาล่ะนี่คือรอยแผล ที่มีร่องรอย ถูกของมีคม
An-And you say you forgot about your rather distinctive belt buckle?คุณบอกว่าคุณลืมเรื่อง เข็มขัดเส้นโปรดของคุณงั้นหรือ

-distinctive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, 特征 / 特徵] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait
土产[tǔ chǎn, ㄊㄨˇ ㄔㄢˇ, 土产 / 土產] produced locally; local product (with distinctive native features)
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, 本色] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities

-distinctive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions)
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal)
弁別素性[べんべつそせい, benbetsusosei] (n) distinctive feature
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P)
通字[つうじ, tsuuji] (n) distinctive character used in the names of all people belonging to a single clan or lineage
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P)
鳴り分け[なりわけ, nariwake] (n) distinctive ring tones

-distinctive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่งเฉพาะ[adj.] (bong chaphǿ) EN: distinctive FR:
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -distinctive-
Back to top