desk

แปลว่า


n โต๊ะ
คำที่เกี่ยวข้อง: เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน
n แผนก
ความหมายเหมือนกับ: bureau , agency , branch , department
คำที่เกี่ยวข้อง: ฝ่าย , กอง

รูปภาพ


desk โต๊ะโต๊ะ

ตัวอย่างประโยค


I expect to have a full report on my desk tomorrow. ฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้

หมวดคำ


คำที่มี "desk" ในคำ


desk clerk n ประชาสัมพันธ์ในโรงแรม
ความหมายเหมือนกับ: receptionist

deskill vt ลดทักษะในการทำงานลง

deskman n คนทำงานนั่งโต๊ะ (โดยเฉพาะนักหนังสือพิมพ์)

desktop n พื้นโต๊ะ
ความหมายเหมือนกับ: plank , counter

desktop n พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: desktop computer

desk jockey sl คนทำงานนั่งโต๊ะ

desktop computer n พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์

desk-bound adj ซึ่งคุ้นเคยกับการนั่ง
ความหมายเหมือนกับ: sitting , desk , seated

cash desk n ที่จ่ายเงิน

writing-desk n โต๊ะเขียนหนังสือ

writing desk n โต๊ะเขียนหนังสือที่มีลิ้นปิดเปิด (ซึ่งบังลิ้นชักและช่องเก็บกระดาษไว้)
ความหมายเหมือนกับ: davenport

writing desk n โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน)
ความหมายเหมือนกับ: escritoireค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top