desk

แปลว่า


n โต๊ะ
คำที่เกี่ยวข้อง: เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน
n แผนก
ความหมายเหมือนกับ: bureau , agency , branch , department
คำที่เกี่ยวข้อง: ฝ่าย , กอง

รูปภาพ


desk โต๊ะโต๊ะ

ตัวอย่างประโยค


I expect to have a full report on my desk tomorrow. ฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้

หมวดคำ