describe

แปลว่า


vt ทำเป็นรูปร่างในอากาศ (คำทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: วาดภาพในอากาศ
vt บรรยาย
ความหมายเหมือนกับ: express , harrate , report , quote
คำที่เกี่ยวข้อง: เล่า , พรรณนา , บอก , แถลง , ระบุ

ตัวอย่างประโยค


Please describe what you see!. ได้โปรดบรรยายสิ่งที่คุณเห็น

คำที่มี "describe" ในคำ


describe as phrv เรียกว่าเป็น

describe to phrv อธิบายต่อค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top