cupboard

แปลว่า


n ตู้
ความหมายเหมือนกับ: closet , cabinet

รูปภาพ


cupboard ตู้ตู้

หมวดคำ


คำที่มี "cupboard" ในคำ


cupboard love idm ความรักที่มีให้กับบางคนเพื่อหวังจะได้บางสิ่งเช่น อาหาร, เสื้อผ้า ฯลฯค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top