confidence

แปลว่า


n ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
n ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความหมายเหมือนกับ: belief , trust , reliance

ตัวอย่างประโยค


Patience is a mark of confidence. ความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ